Naujienos

2019-10-14

Mažėja 150-ojo priemiesčio autobuso kelionės kaina
2019-09-16

SVARBU!
2019-09-16

Kauno karas su rajonu
2019-08-24

Nuotaikingi sporto užsiėmimai Neveronyse
2019-04-03

Skirkime 2 proc. Neveronims
2019-01-15

Kasmetinė talka prie tvenkinio
2018-12-13

Neveroniečiai priėmė rajono bendruomenininkus
2018-12-13

Bendruomenės centras toliau gražina Neveronis
2018-12-07

Neveronių bendruomenės centro prisistatymas
2018-10-16

SURINKIME 100 NUOTRAUKŲ APIE NEVERONIS !!!
2018-09-16

"VASAROS ATSPINDŽIAI" PRIE LIEPTELIO
2018-09-12

Kauno rajono savivaldybė remontuojama: gyventojai priimami kitose patalpose
2018-09-12

Kviečiame į bendruomenės šventę
2018-08-20

Neveronių seniūnija: vakar, šiandien, rytoj
2018-05-12

Motopjūklų griausmas pažadino Neveronis
2018-04-28

Kviečiame į tarptautinį medžio drožėjų čempionatą "Po gandro sparnu" Neveronyse
2018-02-02

PRAŠYMUS DĖL VAIKO IŠMOKOS GALIMA PATEIKTI INTERNETU
2018-02-02

Informacija šeimoms, laukiančioms kūdikio 2018 metais!
2018-02-02

Informacija kaimo gyventojams, keičiantiems gyvenamojo namo asbestinio šiferio stogo dangą
2018-02-02

Nuo gegužės visuose namuose turės būti įrengti dūmų detektoriai
2018-02-02

NEVERONIŲ GYVENTOJŲ ŽINIAI
2018-01-03

Pirmininkės sveikinimas
2017-10-02

"Tėvų linija" telefonu 8 800 900 12
2017-10-02

Folkloro ansamblis "Viešia" kviečia prisijungti naujus narius!
2017-08-29

Kviečiame į pozityvios tėvystės mokymus
2017-08-29

Pasidalinkime
2017-07-27

Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis visi Kauno rajono gyventojai, turintys judėjimo negalią
2017-07-27

Neprižiūrinčių savo sklypų dėmesiui
2017-06-06

Vaikų gynimo dieną Neveronys šventė taiką
2017-04-22

GAMTA MUMS PADĖKOS !!!
2017-02-20

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI VAIKO GLOBĖJAIS AR ĮTĖVIAIS
2017-02-14

Parama asbestinių stogų dangos keitimui
2017-02-10

Mes visi už vaiko saugumą!
2017-02-07

Jaunime, atrask save !!!
2017-02-07

Neveroniečiai socialines problemas spręs kartu
2017-01-10

Antrinių žaliavų (mėlynųjų konteinerių) išvežimo grafikas Neveronyse
2016-12-20

Svarbi informacija 56 mikroautobuso keleiviams
2016-12-20

Kalėdiniai linkėjimai
2016-11-25

Neveronių bendruomenė turės laisvalaikio zoną
2016-11-23

Dėl gamtinių dujų tinklų įvedimo Neveronyse
2016-11-14

Projektas įvykdytas
2016-11-08

KAUNO RAJONAS – VĖL SAVIVALDYBIŲ INDEKSO VIRŠŪNĖJE
2016-07-06

Neveroniečiai susibūrė tautiškai giesmei
2016-06-02

Vaikų gynimo dienos šventė Neveronyse padovanojo daug gražių akimirkų
2016-05-24

NEVERONYSE KELYNO IR DEPO NEBUS
2016-05-16

Kviečiame sekti Kauno rajono naujienas tinklalapyje www.kaunorajone.lt
2016-05-11

Neveronių komanda pakliuvo į finalą
2016-05-10

Atsinaujinusi Neveronių ambulatorija kviečia apsilankyti
2016-04-26

Padėka neveroniečiams, gražinantiems gyvenvietę
2016-03-15

Kviečiame pasimankštinti
2016-02-08

"TOPCOLOR" Informacija NEVERONIŲ bendruomenei
2016-02-05

KOKIE IŠŠŪKIAI LAUKIA KAIMO BENDRUOMENIŲ?
2016-02-05

SMURTUI - NE !!!
2016-01-17

Tvenkinys vis gražėja
2015-12-12

Tvenkinio seniūnaitija jau laukia švenčių
2015-04-30

Pakoreguotas 56 mikroautobuso maršrutas

 Neveronių jaunimo centro  

į s t a t a i 

I. BENDROJI DALIS 

1.1.  Neveronių jaunimo centras (toliau - Centras) tai savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija. 

1.2.  Centras yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. 

1.3.  Centro pavadinimas- Neveronių jaunimo centras. 

1.4.  Centras turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. 

1.5.  Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais, šiais įstatais. 

1.6.  Centro veiklos laikotarpis neribotas. 

1.7.  Centras yra paramos ir labdaros gavėjas. 

1.8.  Centro finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, TEISĖS IR PAREIGOS 

2.1. Centro veiklos tikslas: telkti ir aktyvinti Neveronių bendruomenę, skatinti bendruomenės pilietinį aktyvumą, puoselėti kultūros, religines ir etines vertybes, skatinti žmones aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio savipagalbą ir bendradarbiavimą, stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą įtakojant visuomenės pilietinį vystymąsi, siekti socialinės pagalbos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo, taip pat plėtoti neformalų ir pilietinį ugdymą. 

2.2. Siekdamas šių tikslų, centras: 

2.2.1. Kauno r. sav. Neveronyse bei kitose vietovėse įgyvendina LEADER+ programą bei kitas Europos Sąjungos bendrijų iniciatyvas; 

2.2.2. Kauno r. sav. Neveronyse bei kitose vietovėse įgyvendina darnaus vystymo politiką; 

2.2.3. organizuoja jaunimo ir suaugusių neformalųjį ugdymą; 

2.2.4. vykdo apmokymus, organizuoja kursus, seminarus; 

2.2.5. inicijuoja, rengia, dalyvauja projektuose, koordinuoja jų vykdymą; 

2.2.6. ieško finansavimo šaltinių, kaupia lėšas programoms bei projektams, juos administruoja, skelbia konkursus projektams ir konkursams vykdyti; 

2.2.7. siekdamas tiklsų, bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, institucijomis, organizacijomis; 

2.2.8. dirba įvairų religiją, dorovę, kultūrą puoselėjantį darbą; 

2.2.9. organizuoja įvairius kultūrą, religines ir etines vertybes puoselėjančius, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo kursus; 

2.2.10.  organizuoja religinės, pedagoginės, psichologinės, jaunimo ir vaikų literatūros leidimą ir platinimą; 

2.2.11.  atstovauja bendriems narių interesams valstybės valdymo, savivaldos bei visose kitose instancijose, įstaigose ir organizacijose; 

2.2.12.  atstovauja bendriems narių interesams užsienio valstybių bendrovėse ir kitose tarptautinėse organizacijose; 

2.2.13.  tarpusavio susitarimu teikia savo nariams kitas paslaugas; 

2.2.14.  veikia kitose panašiose srityse, teikiant šių sričių paslaugas; 

2.2.15.  savo tikslams įgyvendinti Centras gali remti ir kitų fizinių bei juridinių asmenų, atitinkančių Centro tikslus, veiklą. 

2.3. Siekdamas įgyvendinti tikslus, Centras taip pat vykdo šią veiklą: 

2.3.1. suaugusiųjų ir kitus, niekur kitur nepriskirtus, mokymus; 

2.3.2. socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu; 

2.3.3. vaikų ir senelių priežiūra; 

2.3.4. socialinė globa, teikiama visą parą vaikams, seneliams, neįgaliems žmonėms; 

2.3.5. našlaičių priežiūra; 

2.3.6. poilsio organizavimo veikla; 

2.3.7. paslaugų veikla; 

2.3.8. jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos; 

2.3.9. stovyklavietės, įskaitant aikšteles automobiliniams nameliams; 

2.3.10.  aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikina buveine; 

2.3.11.  leidyba. 

2.4. Centras taip pat gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, reikalingą jo tikslams pasiekti. Licencijuojama veikla vykdoma gavus atitinkamus leidimus (licencijas). 

2.5. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti centras įstatymų nustatyta tvarka turi teisę: 

2.5.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius; 

2.5.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti; 

2.5.3. samdyti asmenis įstatuose nustatytai veiklai vykdyti; 

2.5.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių asociacijų, organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš valstybinių ir nevalstybinių organizacijų, fondų fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų bendruomenės plėtros skatinimui ir kitiems socialiniams tikslams įgyvendinti; 

2.5.5. turėti atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitas bankuose, taip pat valiutinę sąskaitą bet kurioje valstybėje; 

2.5.6. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti; 

2.5.7. vienytis į asociacijų sąjungas; 

2.5.8. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka padalinius; 

2.5.9. nutraukti savo veiklą; 

2.5.10.  prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais; 

2.5.11.  įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas ar jų nepažeidžiančias teises; 

2.5.12.  Centras gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. 

III. CENTRO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Centro nariu gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys. 

3.2. Asmuo, turintis priešiškų Centro tikslams interesų, gali būti nepriimtas, o priimtas – pašalintas iš Centro narių. Minimalus Centro narių skaičius yra trys. 

3.3. Centro narys turi tokias teises: 

3.3.1. dalyvauti ir balsuoti Centro visuotiniame narių susirinkime; 

3.3.2. rinkti ir būti išrinktu į Centro organus; 

3.3.3. naudotis Centro teikiamomis paslaugomis; 

3.3.4. susipažinti su Centro dokumentais ir gauti visą Centro turimą informaciją apie jos veiklą; Centro buveinėje, taip pat Centro filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Centro narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Centro narys; 

3.3.5. bet kada išstoti iš Centro. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Centrui nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 

3.3.6. už Centro nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama; 

3.3.7. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises. 

3.4. Centro nariai turi lygias teises, nesvarbu, kokio dydžio jie moka nario mokestį ar teikia paramą. 

3.5. Centro narys privalo: 

3.5.1. Centro visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir metinį nario mokestį; nuo šių mokesčių sumokėjimo gali atleisti Centro pirmininkas; 

3.5.2. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Centro ir kitų Centro narių interesams; 

3.5.3. vykdyti Centro narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus; 

3.5.4. laikytis šių įstatų, vykdyti Centro visuotinio narių susirinkimo, Pirmininko nutarimus bei kitus sprendimus; 

3.5.5. vykdyti kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas. 

 

IV. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA 

4.1. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas atskiru dokumentu. 

V. naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Centro tvarka IR sąlygos 

5.1. Asmuo, pageidaujantis tapti Centro nariu, turi pateikti raštišką prašymą Centro Pirmininkui. Pirmininkas asmens prašymą dėl priėmimo į Centrą turi apsvarstyti per 15 darbo dienų. Pirmininkas, prieš priimdamas į Centrą naują narį, supažindina jį pasirašytinai su šiais įstatais, stojamojo ir nario mokesčio dydžiu bei jų mokėjimo tvarka, su šio Centro tikslais. Pirmininkas priima sprendimą priimti narį į Centrą tik šiam nariui sumokėjus stojamąjį mokestį ar Pirmininkui nario prašymu nuo jo atleidus. Asmuo Centro nariu tampa nuo jo įrašymo į Centro narių sąrašą dienos. 

5.2. Centro narys bet kada gali išstoti iš Centro, parašęs prašymą Centro Pirmininkui. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Centro nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

5.3. Centras turi teisę pašalinti narį. Centro susirinkimo nutarimu narys gali būti pašalintas, jei narys pažeidinėja šiuos įstatus, nemoka nario ar kitų nustatytų mokesčių, nevykdo sutartinių įsipareigojimų Centrui ir kitiems jos nariams, savo veikla diskredituoja Centrą ar jos narius. Nutarimą dėl pašalinimo priima susirinkimas. 

5.4. Centro nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Centro yra pranešama registruotu laišku arba pasirašytinai. Centro narys turi teisę dėl savo elgesio pasiaiškinti raštu ir turi teisę dalyvauti susirinkimo posėdyje, kuriame yra svarstomas jo elgesys. 

5.5. Pašalinto nario stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Centro nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

5.6. Centras gali turėti garbės narius. Garbės nario titulą už nuopelnus siekiant Centro numatytų tikslų suteikia Visuotinis narių susirinkimas 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma. 

5.7. Garbės narys turi teisę dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime su patariamojo balso teise. 

VI. CENTRO ORGANAI 

6.1. Centro organai yra: 

6.1.1. Visuotinis narių susirinkimas; 

6.1.2. Pirmininkas. 

VII. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

7.1.  Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kiekvienais metais per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 

7.2.  Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas per du mėnesius, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Centro narių ar tai reikalinga pagal įstatymus. 

7.3.  Susirinkimas šaukiamas Pirmininko nutarimu. Pirmininkas rengia susirinkimo darbotvarkę. Pranešimas apie Susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkė ne vėliau kaip 30 dienų iki susirinkimo išsiunčiamas registruotu laišku, įteikiamas pasirašytinai arba skelbiamas dienraštyje „Kauno diena“. Visų Centro narių rašytiniu sutikimu Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas ir nesilaikant šių terminų. 

7.4.  Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio Susirinkimo dienos tokia pat tvarka turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Centro narių. 

7.5.  Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti visi Centro nariai. Dalyvauti susirinkime su patariamojo balso teise ir pasisakyti gali Revizorius. 

7.6.  Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi Centro nariai. Vienas narys turi vieną balsą. Centro nariams atstovaujantis narys turi tiek balsų, keliems nariams jis atstovauja. 

7.7.  Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Centro narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimus dėl Įstatų priėmimo, keitimo, papildymo, sprendimą dėl Centro pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir kai renkamas Centro Pirmininkas ir Revizorius laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 

7.8.  Sprendimus dėl Įstatų priėmimo, keitimo, papildymo, sprendimą dėl Centro pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir kai renkami Centro Pirmininkas ar Revizorius, visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Centro narių balsų. 

7.9.  Visuotinis narių susirinkimas: 

7.9.1. priima, keičia, papildo Centro įstatus; 

7.9.2. renka ir atšaukia Centro Pirmininką; 

7.9.3. tvirtina Centro metinę finansinę atskaitomybę; 

7.9.4. priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 

7.9.5. renka ir atšaukia Revizorių; 

7.9.6. atskiru dokumentu nustato stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką; 

7.9.7. nustato Centro simbolius ir jų naudojimo tvarką; 

7.9.8. išklauso Revizoriaus išvadas; 

7.9.9. sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Centro organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. 

7.10.   Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Centro organams spręsti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą visuotinio narių susirinkimo išskirtinei kompetencijai priskirtų klausimų.

 

VIII. PIRMININKAS 

8.1.  Laikotarpiu tarp Visuotinių narių susirinkimų Centro veiklai vadovauja ir ją atstovauja Centro Pirmininkas. Jis turi teisę priimti nutarimus visais Centro veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie šių įstatų priskirti Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.

8.2.  Centro Pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. 

8.3.  Centro Pirmininkas renkamas 3 metams. Jo kadencijų skaičius neribojamas. Centro Pirmininku gali būti renkamas tik Centro narys. 

8.4.  Centro Pirmininkas: 

8.4.1. vienasmeniškai veikia Centro vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, sudaro sandorius Centro vardu; 

8.4.2. priima sprendimus sudaryti sandorius Centro vardu; 

8.4.3. organizuoja kasdienę Centro veiklą; 

8.4.4. šaukia ir rengia Visuotinius narių susirinkimus; 

8.4.5. organizuoja Visuotinio narių susirinkimo nutarimų ir Centro sprendimų įgyvendinimą; 

8.4.6. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, juridinio asmens dalyvių susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą juridinio asmens dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės juridinio asmens veiklai, juridinio asmens dalyvių apskaitą; 

8.4.7. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis; 

8.4.8. sprendžia klausimus, susijusius su Centro veiklos organizavimu; 

8.4.9. sprendžia dėl Centro lėšų ir turto panaudojimo ir tvarkymo, sutinkamai su Centro veiklos tikslais, pagrindiniais principais ir Visuotinio narių susirinkimo nutarimais; 

8.4.10.  rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Centro veiklos ataskaitą; 

8.4.11.   skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą; 

8.4.12.  tvirtina Centro veiklos programą ir metinę finansinę ataskaitą; 

8.4.13.  vykdo kitas Visuotinio narių susirinkimo pavestas funkcijas; 

8.4.14.  sudaro sutartį su Revizoriumi ir nustato jam atlyginimą; 

8.4.15.  organizuoja Centro veiklą ir sprendžia einamuosius klausimus; 

8.4.16.  sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus; 

8.4.17.  sudaro Centro komitetus, darbo grupes ir kitus organus Centro veiklos užduotims vykdyti, centro tikslams pasiekti ir veiklai vykdyti; 

8.4.18.  priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus; 

8.4.19.  priima sprendimą dėl įmonių, fondų, viešųjų įstaigų ir kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. 

IX. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA  

9.2. Dokumentų ir kitos informacijos apie Centro veiklą pateikimo nariams tvarką nustato Visuotinis susirinkimas atskiru dokumentu. 

X. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA 

10.1.   Centro Visuotinio susirinkimo, Pirmininko nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius arba kitus asmenis, išsiunčiami arba pateikiami gavėjui asmeniškai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų priėmimo. Už savalaikį ir tinkamą nutarimų ir kitų pranešimų išsiuntimą atsako Pirmininkas. Nutarimai, sprendimai ir kiti pranešimai siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai, gavėjui pasirašant. 

10.2.   Visi kiti pranešimai ir skelbimai Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo ir LR Civilinio kodekso nustatytais privalomais atvejais skelbiami dienraštyje "Kauno diena" ir (arba) pranešami nariams ir kreditoriams Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka ir terminais.    

XI.        FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

11.1.   Centras turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. 

11.2. Sprendimus dėl Centro filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Pirmininkas. 

11.3. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo priima Pirmininkas. 

11.4. Centro filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Pirmininkas. 

XII.     CENTRO ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

12.1.   Sprendimą dėl Centro įstatų keitimo ir papildymo priima Visuotinis narių susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. 

12.2.  Centro įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.  

XIII.    Centro buveinės keitimo tvarka

13.1.    Centro buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

XIV.  Centro pertvarkymas ir pabaiga 

14.1.   Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui. 

14.2.   Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

XV. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 

15.1. Centro lėšų ir pajamų naudojimo veiklos kontrolę atlieka Revizorius. 

15.2. Revizorių renka Visuotinis narių susirinkimas 3 metams. 

15.3.    Revizorius, kontroliuodamas Centro lėšų ir pajamų naudojimą, privalo: 

15.3.1.       ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Centro finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus; 

15.3.2.       Visuotinio narių susirinkimo ar Pirmininko pavedimu atlikti neeilinius finansinius ir buhalterinius patikrinimus; 

15.3.3.       kontroliuoti, kaip laikomasi Centro įstatų ir jos valdymo organo reikalavimų finansų klausimais; 

15.3.4.       artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba/ir Pirmininkui pranešti apie nustatytus pažeidimus; 

15.3.5.       Visuotiniam narių susirinkimui pateikti Centro finansinės veiklos metų ataskaitą; 

15.3.6.       pateikti pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui dėl patikrinimo rezultatų. 

 

Įstatai pasirašyti 2013-02-22

 

Įgaliotas asmuo: